Työyhteisövalmennus K. Jonsson Oy

Työyhteisövalmennuksen palvelut

Työnohjaus (STOry) ja johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE)

Työnohjauksen kolme ulottuvuutta
 1. Perustehtävä, työn hallinta ja jaksamisen kysymykset 
 2. Työn kehittäminen 
 3. Ohjattavan työntekijänä ja yksilönä kasvamisen prosessit

Prosessikonsultaatio

Työorganisaation oppimisprosessi, jossa koko organisaatio , johto, työyhteisö ja yksilö tarkastelevat yhteisesti suhdettaan perustehtävään ja oppivat itse ratkaisemaan ongelmiaan. Prosessikonsultaatiossa korostuu asiakkaan vastuu ja rooli kehittämisprosessissa.

Työyhteisösovittelu

Coaching (SCY)

Coaching antaa hieman väljempiä toimintamahdollisuuksia, kuin perinteinen työnohjauksen maailma. Coaching on oppimisprosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan. niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.

Lyhytterapia

Integrumin psykoterapiakoulutus (kognitiivinen) 2007–2009 antaa mahdollisuuden toteuttaa rajattuja lyhytterapiaprosesseja.


Esimerkkejä toteutetuista kehittämishankkeista

 • läpileikkaus erilaisista johtamistyyleistä
 • ikäjohtaminen (eri ikäisten johtaminen)
 • oikeudenmukaisuus johtamisessa
 • alaistaidot, työyhteisöosaaminen
 • strategiatyöskentelyt (visio, viestintä, juurruttaminen, arviointi, diskurssi, BSC yms. työkalut, laadinta – miksi strategiat eivät jalkaudu?)
 • esimiestaidot
 • vuorovaikutustaidot (tyylit, erilaisuus, puheeksi ottaminen, neuvottelutaito, palaverin johtaminen, jne)
 • kehityskeskustelut, ryhmän kehityskeskustelu
 • arvotyöskentelyt ja -prosessit
 • työ- ja työyhteisökulttuurin kehittäminen, työnjako, pelisäännöt, yms.
 • tiimityö ja sen kehittäminen
 • muutostyöskentelyt
 • tunteet työelämässä
 • työyhteisön ryhmädynaamiset ilmiöt
 • jaksaminen, työuupumus, työn imu
 • myötätuntouupumus, sijaistraumatisoituminen
 • osaamisprofiilit, -kartat
 • reflektio, palautteen antaminen
 • työelämän konfliktit, puheeksiottaminen
 • mentorointiprosessit
 • toiminnalliset menetelmät
 • laadun kehittäminen
Tarkastelunäkökulma vaihtelee inhouse-casen räätälöidystä prosessimaisuudesta koulutustilanteiden edellyttämiin tiivistyksiin.
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.